DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY PRODUKTY

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Livestis s r. o., se sídlem Náměstí Míru 341/15, 120 00 Praha 2, IČO: 11879629 (dále jen „Livestis“),  tímto jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) informuje, jakým způsobem chrání Vaše soukromí v případě, že nám poskytnete své osobní údaje, a dále jak můžete o těchto poskytnutých údajích získat informace a jaká práva můžete podle GDPR uplatnit. Kromě toho se tímto prohlášením o ochraně osobních údajů zavazujeme k odpovědnému zacházení s Vašimi osobními údaji.
Vaše osobní údaje zpracováváme za následující účely:
 

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a zástupců obchodních partnerů

Pokud jste jako fyzická osoba naším obchodním partnerem nebo zástupcem našeho obchodního partnera (dodavatelem či odběratelem), zpracováváme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje pro níže uvedené účely:

  • uzavření a následné plnění smluvního vztahu vzniklého mezi společností Livestis a Vámi jako naším obchodním partnerem, stejně jako následná evidence bývalých obchodních partnerů a dokladů a informací vztahujících se k proběhlé smluvní spolupráci;
  • udržení komunikace v obchodním styku, zasílání novinek a obchodních sdělení (včetně informací o společnosti Livestis).

Ke zpracování pro výše uvedené účely nás opravňují tyto právní tituly:

  • provedení opatření před uzavřením smlouvy nebo její následné plnění a po zániku smluvního vztahu oprávněný zájem Livestis spočívající v případné obraně před nároky uplatňovanými proti společnosti Livestis; osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu existence smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od jeho zániku;
  • oprávněný zájmem Livestis spočívající v udržování kontaktu v obchodním styku s Vámi jako naším obchodním partnerem; osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu existence smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od posledního okamžiku, kdy jste s námi naposledy komunikoval(a).

 

Zpracování osobních údajů zákazníků

Pokud jste naším zákazníkem (nakoupili jste zboží či jste si zřídili uživatelský profil na našich stránkách), zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou přiměřené stanovenému účelu zpracování, tedy realizaci kupní smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, který v souvislosti s dodáním zboží vznikne.
Výše uvedený rozsah Vašich osobních údajů evidujeme ještě 3 roky po uzavření smlouvy. Toto zpracování je naším oprávněným zájmem spočívajícím v případné obraně před právními nároky uplatňovanými proti společnosti Livestis. K Vašim osobním údajům může mít přístup administrátor našich webových stránek.

 

Přihlášení a odhlášení z odběru newsletteru

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k zasílání newsletteru. V této souvislosti budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které nám k tomuto účelu poskytnete a s jejichž zpracováním budete souhlasit. Vaše osobní údaje mohou být předány třetí osobě za účelem marketingu.
Souhlas se zpracováním pro výše uvedené účely můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucnosti, a to písemně formou žádosti, kterou zašlete do sídla společnosti Livestis, nebo prostřednictvím odkazu určeného k odhlášení odběru newsletteru. Odkaz naleznete na konci příslušného newsletteru. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme evidovat po dobu 5 let nebo do odvolání Vámi uděleného souhlasu.

 

Shromažďování dat souvisejících s používáním webových stránek

Jakmile vstoupíte na webové stránky Livestis (www.terezietrusinova.com), dochází k automatickému shromažďování následujících všeobecných technických informací: typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény Vašeho poskytovatele internetových služeb. Tyto informace neumožňují Vás identifikovat jako konkrétní osobu, nedochází tedy ke zpracování Vašich osobních údajů.

 

Používání cookies

Při návštěvě webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. K tomuto analytickému vyhodnocení využíváme Google analytics od společnost společnosti Google Inc. Tyto poznatky pak používáme k vylepšení funkčnosti a přehlednosti našich stránek.

Pokud chcete, můžete si cookies vypnout v nastavení prohlížeče a zapnout funkci anonymního prohlížení. Poté se údaje nebudou ukládat a některé funkce Vám nebudou pracovat správně.

 

Vaše práva

Podle GDPR máte právo si kdykoli vyžádat informace o svých osobních údajích. Do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti vám v souladu s platnými zákony zašleme písemné oznámení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a o jaké údaje se jedná. Svou žádost můžete odeslat písemně na adresu sídla Livestis nebo na kontaktní e-mail uvedený na stránkách www.terezietrusinova.com.
Máte také právo požadovat, abychom opravili nebo vymazali jakékoli osobní údaje, které jsme o Vás získali, a které mohou být neúplné, nesprávné nebo zastaralé. Vždy usilujeme především o to, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, jak vyžaduje GDPR, pokud je souhlas právním titulem prováděného zpracování. Vaše osobní údaje budou vymazány, odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou nutné ke splnění účelu, pro nějž byly původně uloženy, nebo jestliže jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými předpisy.
Výjimku z tohoto ustanovení představují osobní údaje, které jsou zpracovávané pro takové účely, jejichž právní titul zpracování je jiný než souhlas. 
Dále máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném standardním a strojově čitelném formátu anebo je můžete nechat zaslat třetí straně. Veškeré dotazy, které se týkají této problematiky, můžete kdykoli zaslat na kontaktní e-mail uvedený na stránkách www.terezietrusinova.com.
Jestliže jsme podle Vašeho názoru porušili platné zákony o ochranně osobních údajů, můžete nás kontaktovat na kontaktním e-mailu. Jinak máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo žádat soudní ochranu.
V zájmu ochrany Vašeho soukromí a bezpečnosti si dovolujeme ověřit Vaši identitu ještě před odesláním informací poštou nebo před provedením opravy či vymazání jakýchkoli údajů.

 

Zabezpečení

Využíváme různá technická a organizační bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany Vašich osobních údajů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu nepovolaných osob.

Za zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek odpovídá společnost Livestis s r. o., Náměstí Míru 341/15, 120 00 Praha 2, Česká republika.