DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY PRODUKTY

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Prodávajícím, na straně jedné a Zákazníkem, jakožto kupujícím, na straně druhé, jejímž předmětem je prodej Zboží a jeho doručení Zákazníkovi. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí společnost Livestis s.r.o., se sídlem Náměstí Míru 341/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 118 79 629, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 355810.
 2. Zákazník je povinen se s těmito VOP seznámit před používáním Služby.
 3. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího, v souladu s těmito VOP, doručit Zákazníkovi Zboží, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Cenu a Poštovné.
 4. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy, následující význam:
  1. Zákazníkem je osoba využívající Službu a pro účely těchto VOP může být označován i jako Kupující;
  2. Objednávkou se rozumí závazný návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy určený Prodávajícímu;
  3. Cenou je finanční částka, kterou se podle Smlouvy Zákazník zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží a která je specifikována v Objednávce; v případě rozporu mezi cenou uvedenou u jednotlivého druhu Zboží a cenou uvedenou v rekapitulaci Objednávky, je závazná cena uvedena v rekapitulaci Objednávky;
  4. Zbožím se rozumí věci, jejichž specifikace a charakteristika je uvedena na Stránkách, a které jsou na Stránkách nabízeny k prodeji a které byly Zákazníkem uvedeny v Objednávce prostřednictvím vložení těchto věcí do virtuálního košíku (za Zboží se považuje i dárkový poukaz, který se aktivuje zadáním kódu dárkového poukazu v Uživatelském účtu v sekci „moje Kredity“);
  5. Poštovným se rozumí částka, která je Zákazníkovi účtována k Ceně, za kterou se Prodávající zavazuje zajistit dopravu Zboží Zákazníkovi.
  6. Službou se rozumíinternetové prostředí na stránce terezietrusinova.com, prostřednictvím kterého dochází k podávání Objednávek a uzavírání Smlouvy;
  7. Stránkami se rozumí internetové stránky terezietrusinova.com.
 5. Smlouva se mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavírá prostřednictvím Služby. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky.
 6. Uzavřením Smlouvy vzniká závazek Prodávajícího zajistit dodání Zboží Zákazníkovi a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke Zboží a Zákazníkovi vzniká závazek za Zboží zaplatit Prodávajícímu Cenu a Poštovné.
 7. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem založené na základě, prostřednictvím anebo v souvislosti se Službou a věcmi nabízenými Prodávajícím prostřednictvím Stránek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění v případě Smluv uzavíraných se spotřebitelem.

 

II. OBJEDNÁVKA 

 1. Objednávku lze Prodávajícímu doručit pouze prostřednictvím Služby. 
 2. Služba umožňuje Objednávku editovat až do závazného potvrzení Objednávky.
 3. Shrnutí Objednávky v Košíku však vyjadřuje předmět koupě a definuje Zboží a Cenu. Pokud Objednávka odpovídá vůli Zákazníka, zadá příkaz vybrat způsob platby a doručení. Podle zvoleného způsobu platby a zvoleného způsobu doručení bude Zákazníkovi spočítáno Poštovné.
 4. Kupní cenu a Poštovné, je-li účtováno, může zákazník uhradit jednou z nabízených možností.
 5. Po provedení výběru způsobu platby má Zákazník možnost zkontrolovat si celou Objednávku, případně měnit její vstupní údaje. Souhlasí-li s údaji v Objednávce a má-li zájem na uzavření Smlouvy, musí Zákazník v systému potvrdit Objednávku kliknutím na odkaz sloužící pro dokončení a potvrzení objednávky.
 6. V Objednávce je podle požadavků předvolených parametrů Zákazník povinen vyplnit jednotlivá pole. Na pole s povinnými údaji je Zákazník v Objednávce upozorněn. Veškeré údaje, které jsou v Objednávce vyplněny, je Zákazník povinen uvést pravdivě a jsou závazné.
 7. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit zjistí-li, že Objednávka obsahuje chybné či pro plnění Smlouvy neúplné údaje, anebo zjistí-li, že Smlouvu není schopen splnit z důvodu mimořádné, nepředvídatelné okolnosti.
 8. Do Objednávky je nutné uvést osobní údaje potřebné pro řádné splnění Smlouvy Prodávajícím.
 9. Pro dokončení Objednávky je nutné, aby Zákazník souhlasil s těmito VOP.
 10. Prodávající odešle Kupujícímu potvrzení o doručení Objednávky neprodleně po jejím obdržení. Potvrzení o doručení nepředstavuje uzavření Smlouvy.


III. CENA

 1. V Objednávce je Cena Zboží uvedena jako konečná včetně daní a poplatků.

 

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky.
 2. Na základě uzavřené Smlouvy je Prodávající povinen zajistit dodání Zboží na adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen „Místo dodání“). Zákazník je povinen v Místě dodání Zboží převzít, a nedošlo-li k zaplacení Poštovného a Ceny předem, tak i zaplatit Cenu a Poštovné. Nedojde-li k převzetí Zboží Zákazníkem v Místě dodání, bude Zboží na náklady Zákazníka vráceno přepravcem Prodávajícímu. Místem dodání se rozumí i jiné místo, než je Místo dodání, které bude jako místo převzetí Zboží zvlášť sjednané mezi přepravcem a Zákazníkem při doručování Zboží. Realizace dodání Zboží přepravcem se spravuje podmínkami zvoleného přepravce.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem, kdy (i) Zboží převzal a (ii) zaplatil Cenu a Poštovné.
 4. Vyobrazení Zboží na Stránkách je pouze ilustrativní.

 

V. LHŮTA K PLNĚNÍ 

 1. Lhůta k plnění (nebo též dodací lhůta) začíná plynout ode dne vzniku Smlouvy. Zboží se Prodávající zavazuje odeslat prostřednictvím přepravce, kterého si Zákazník zvolil v co nejkratším čase podle svých provozních možností.
 2. V případě, že Zákazník se rozhodl využít platební metodu zaplacením předem na bankovní účet, počíná lhůta k plnění plynout dnem, kdy Cena i Poštovné jsou připsány na bankovní účet Prodávajícího.

 

VI. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

 1. Zákazník se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje:
  1. Při použití služeb Prodávajícího se řídit instrukcemi a návody, které jsou k dispozici na terezietrusinova.com a těmito VOP;
  2. Převzít od Prodávajícího Zboží;
  3. Poskytnout Prodávajícímu bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro poskytnutí řádného plnění.
 1. Nepřevezme-li Zákazník Zboží od Přepravce, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit (formou zprávy na kontaktní e-mail uvedený v Objednávce) a požadovat po Zákazníkovi náhradu škody a náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.


VII. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

 1. Pro účely zadání Objednávky a využití služeb poskytovaných Prodávajícím prostřednictvím Stránek je Zákazník oprávněn se registrovat v systému Prodávajícího provozovaném na Stránkách a založit svůj Uživatelský účet. Může tak učinit i v souvislosti se zadáváním Objednávky, kdy má možnost zaškrtnout volbu vytvoření Uživatelského účtu.
 2. Pro účely úspěšné registrace (založení Uživatelského účtu) je Zákazník povinen zadat v rámci registrace jeho osoby pravdivé údaje.
 3. Po úspěšné registraci je Zákazníkovi odesláno potvrzení e-mailem se všemi údaji potřebnými pro úspěšné přihlášení se do Uživatelského účtu.
 4. Pro účely přihlášení se do Uživatelského účtu Zákazník již zadává pouze e-mailovou adresu a heslo, které použil při registraci.
 5. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 6. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP). Uživatelský účet je oprávněn zrušit i Zákazník, a to zasláním emailové zprávy s požadavkem na zrušení Uživatelského účtu na kontaktní email uvedený na Stránkách.
 8. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet ani systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 9. Zákazník souhlasí s uchováváním informací o historii jeho Objednávek v prostředí Uživatelského účtu. Objednávky jsou Prodávajícím uchovávány po dobu 5 let. Zákazníkovi může být na základě zvláštního požadavku zpřístupněna jeho Objednávka zasláním na jeho e-mailovou adresu.


VIII. OSOBNÍ ÚDAJE A GDPR 

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve zvláštním dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici.
 2. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 3. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.
 4. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 5. Zákazníkovi je jakékoliv sdělení Zhotovitele doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v Systému, nevyužije-li Prodávající komunikace prostřednictvím mobilního telefonu.


IX. PRÁVA VZNIKAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Prodávající neposkytuje Kupujícímu na Zboží záruku za jakost. Dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující, je-li spotřebitelem, oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při převzetí Kupujícím.
 2. Plnění Prodávajícího se považuje za řádné i v případě, že plnění vykazuje určité odchylky co do rozměrů nebo hmotnosti, pokud odchylka nepřesáhne 5%. Prodávající rovněž neodpovídá za vady Zboží způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací či používáním, nevhodným skladováním, nesprávným uložením nebo vady vzniklé v důsledku živelných pohrom a rovněž neodpovídá za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Při jakémkoliv nakládání se Zbožím je Kupující povinen postupovat podle návodů ke Zboží přiložených a pokud ke Zboží přiložené nebyly, podle zásad obvyklé opatrnosti.
 3. Kupující má právo na uspokojení jeho práva z odpovědnosti za vady Zboží dále uvedenými způsoby, avšak, nejedná-li se o spotřebitele, toliko v dále uvedeném pořadí: je-li podstatou vady nedodání celého Zboží, bude odstraněna dodáním chybějícího Zboží, jinak bude vadnost řešena odstraněním vady, dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné anebo přiměřenou slevou z Ceny. Nejedná-li se o spotřebitele Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; to neplatí došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady anebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li věc ještě před objevením vady.
 4. Dojde-li ke vzniku škody na straně Kupujícího, který není spotřebitelem v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady Zboží, je náhrada takovéto škody včetně ušlého zisku omezena cenou Zboží uvedenou v Objednávce. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží i škodu Kupujícího je vyloučena vznikly-li nedostatky Zboží vyšší mocí nebo nesprávným jednáním Kupujícího.
 5. Kupující má právo reklamovat vady Zboží, tedy uplatnit svá práva, která odpovídají odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, to vše v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem.
 6. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li Kupující při převzetí zboží pochybnosti o tom, zda zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví Kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci Zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního dokladu Kupující souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že Zboží převzal bez viditelného poškození či vad.
 7. Reklamovat lze Zboží vždy, kdy je uplatňována odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. V případě, že Kupující Zboží reklamuje, je povinen reklamaci odůvodnit spolu s uvedením vady a popisem vady a toho, jak se projevuje (tak aby reklamovaná vada nebyla zaměnitelná s jinou vadou); jinak se nejedná o reklamaci.
 8. Po reklamaci zašle Prodávající Kupujícímu emailem potvrzení o přijetí reklamace, který obsahuje údaj o tom kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva a jaký způsob vyřízení práva Kupující požaduje.
 9. V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu právo na úhradu nezbytných nákladů spojených s přepravou Zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 10. Pokud Prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že reklamace není oprávněná, je Kupující povinen nést náklady přepravy Zboží související s reklamací.
 11. Kupující je oprávněn, v případě vyřizování reklamací Prodávajícím v rozporu s těmito VOP nebo Občanským zákoníkem, obrátit se na Prodávajícího s návrhem na mimosoudní vyřízení věci.
 12. Prodávající se zavazuje reklamaci Kupujícího - spotřebitele vyřídit do 30 dnů od jejího doručení Prodávajícímu, případně ve lhůtě s ním dohodnuté, ne však delší než 60 dní. V případě nevyřízení reklamace spotřebitele v této lhůtě má Kupující právo na slevu z ceny nebo může od Smlouvy odstoupit.


X. ODSTOUPENÍ 

 1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (a tedy i Zboží vrátit) do 14 dnů od převzetí Zboží. Toto právo nemá Kupující, který není spotřebitelem. Kupující – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem. Náklady na vrácení Zboží jakýmkoliv jiným způsobem nese Kupující.
 2. Kupující je povinen uvést důvod, pro který od Smlouvy odstupuje, ledaže se jedná o Kupujícího - spotřebitele, který odstupuje v zákonné 14 denní lhůtě; v tomto případě nemusí být důvod odstoupení uveden. Odstoupení, které bylo učiněno, aniž by pro něj existoval zákonný nebo smluvní důvod se pro účely těchto VOP nepovažuje za odstoupení a nevyvolává následky odstoupením zamýšlené.
 3. Zboží nelze nikdy vrátit jeho zasláním na dobírku; v takovém případě Zboží nebude Prodávajícím převzato s tím, že v tomto případě se nebude jednat o prodlení Prodávající s převzetím Zboží.
 4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy zcela nebo z části a Kupující vrátil Zboží, ve vztahu, k němuž došlo ke zrušení Smlouvy odstoupením Kupujícího, ve stavu vyžadovaném těmito VOP nebo zákonem, Prodávající Cenu za takové Zboží vrátí Kupujícímu do dvou týdnů ode dne doručení odstoupení a Zboží, na které se odstoupení vztahuje. Jedná-li se o odstoupení Kupujícího – spotřebitele z existujícího zákonného nebo smluvního důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy, Cenu, včetně nezbytných nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od Kupujícího - spotřebitele přijal, případně jiným způsobem, se kterým Kupující - spotřebitel souhlasil. Prodávající však není povinen vrátit Kupní cenu Zboží, včetně nákladů na dodání zboží, Kupujícímu - spotřebiteli zpět dříve, než mu Kupující - spotřebitel předá vrácené zboží.
 5. S ohledem na hygienické podmínky nelze vracet používané zboží, např. v případech dle § 1837 písm. g) občanského zákoníku. Za používané Zboží se považuje i zboží, s nímž bylo zacházeno nad rozsah nezbytné kontroly Zboží dle § 2104 občanského zákoníku. Tím není dotčeno právo Kupujícího – spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dní ode dne převzetí Zboží.
 6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy obdržel, a to na adresu Mail Step a. s., ​Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha. Kupující - spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou Cenu.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že si Kupující Zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího dle § 2126 občanského zákoníku o svépomocném prodeji.
 8. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy v případě, že mu Zboží nebude dodáno jeho dodavatelem, o této skutečnosti bude Kupujícího bez odkladu písemně informovat.
 9. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. Využíváním služeb na Stránkách Zákazník nebo jakýkoliv jiný uživatel je povinen se spravovat těmito VOP a potvrzuje, že se s VOP seznámil. Prodávající je oprávněn VOP kdykoliv měnit a doplňovat s tím, že jakékoliv změny a doplňky VOP (dále jen „Nové VOP“) jsou účinné dnem jejich zpřístupnění na Stránkách. Smlouvy uzavřené do zpřístupnění Nových VOP na Stránkách se spravují VOP platnými před takovou změnou; stejně se postupuje i u Objednávek, které byly Prodávajícímu odeslány do zpřístupnění Nových VOP na Stránkách.
 12. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádným kodexem chování.
 13. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz.
 14. Prodávající je oprávněn k poskytování svých služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 15. V případě, že Smlouva je uzavřená s mezinárodním prvkem dohodly se smluvní strany, že jejich práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 16. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 17. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 18. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na stránce terezietrusinova.com.


V Praze dne 19. 5. 2022

 

 

 +